Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Statybos fakulteto Fuxų krikštynos 2011 (2 dalis)

2011-11-27 parašė inzinierius

Anno1777 - Žaisk ir gauk pinigusŽaisk ir gauk pinigus. Anno1777

Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Statybos fakulteto Fuxų krikštynos 2011 (1 dalis)

2011-11-27 parašė inzinierius

Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Rašinys - kalba “Tower of Pisa”

2011-11-27 parašė inzinierius

Tower of Pisa
The Tower of Pisa has been called “the world’s most famous construction mistake”. Its weight is estimated at 14,500 tons. The structure of the Tower is in the form of a hollow cylinder. And it is famous because it leans. Although it was designed to be perfectly vertical, it started to lean during construction. However, even without this famous characteristic, this building would still be one of the most remarkable architectural structures from medieval Europe.
The construction of Tower of Pisa began in August 1173 and continued for about 200 years. The reason why it started to tilt was, that the ground beneath the tower was too soft. The ground underlying the Tower consisted of three soil layers. The main layer consisted of soft deposits of sandy and clayey silts. Tests have shown that the material to the south of the Tower appears to be more clayey than to the north making it slightly more compressible. That is why even before the building was near completion it had already started to lean. It was noticeable enough that the builders even tried to compensate for it by angling the new construction differently than the old construction – if you look at the tower from the appropriate direction you’ll see it’s not perfectly straight on one angle. The Leaning Tower has been closed to visitors at various times as engineers worked to make it straighter, fearful it would eventually topple completely.
For much of the last decade, the Leaning Tower of Pisa was a huge construction site. Crews piled 900 tons of lead bricks around the tower’s base, and drilled holes beneath the tower, inserted pipes and sucked out 70 tons of soil. Professor John Burland of Imperial College of Technology in London who led the effort to save the tower, has managed to put the tower’s tilt at a safe five degrees.
VOCABULARY:
estimated – apskaičiuotas, apytikris,
hollow cylinder – tuščiaviduris cilindras,
to lean – pasvirti,
remarkable – puikus, nepaprastas,
to tilt – pakrypti; a tilt – nuokrypis,
silt – nuosėdos, sąnašos,
angle – kryptis, padėtis,
to topple – virsti,
lead bricks – švino plytos.

Rodyk draugams

MICROSOFT EXCEL 2007 PAGRINDAI (2dalis)

2011-10-22 parašė inzinierius

1.3 Vartotojų formatų sudarymas

Kaip buvo minėta, vartotojas pats gali sudaryti jam reikalingą formatą duomenims vaizduoti. Tai daroma
Home->->Number komanda atvertame formatavimo lange (1.4 pav.)

1.4 pav. Vartotojo kuriamo formato langas

1.4 pav. Vartotojo kuriamo formato langas

Šiame lange pasirenkame kategoriją Custom ir koreguojame lauke Type rodomo formato kodą. Skaičių formatų kodai sudaromi pagal schemą:

<Teigiamų skaičių formatas>;<Neigiamų skaičių formatas>;<Nulio formatas>

Specialių simbolių, kuriais aprašomi skaičių formatai, paskirtys pateiktos 1.1 lentelėje, o jų naudojimo pavyzdžiai - 1.2 lentelėje. Neigiamųjų skaičių ir nulio formatai nėra būtini, juos praleidus, bus taikomi tie patys teigiamųjų skaičių formatai.
Formato aprašyme galima nurodyti tipines spalvas, kurių pavadinimai rašomi laužtiniuose skliaustuose, ir įterpti tekstą, užrašytą kabutėse. Jei reikia, formate nurodyti pageidaujamo pločio tarpus tarp duomenų elementų, naudojamas apatinio brūkšnelio simbolis ir uţ jo rašoma pageidaujamo pločio raidė.

Jei norima išskirti tam tikras sąlygas atitinkančius skaičius, galima sudaryti sąlyginius formatus, pavyzdžiui, rodyti skirtingų spalvų skaičius, priklausomai nuo jų dydžio. Tokio formato kodas galėtų būti toks: [Red][>1000]#.##0;[Blue][<=100]0,00.
Sudėtingesnius sąlyginius formatus galima parengti Home->Styles->Conditional Formatting komandos pateiktais pasirinkimais arba nuoroda More Rules… atvertame lange (1.5 pav.).

 1.5 pav. Sąlyginio formatavimo langas

1.5 pav. Sąlyginio formatavimo langas

Atsivėrusiame lange būna vienos sąlygos (Condition 1) aprašymo sritis. Kitų sąlygų sritys išsiskleidţia pa- spaudus mygtuką Add. Kiekvienoje srityje nurodome, ar tikrinsime narvelio reikšmę (Cell Value Is), ar skai- čiuojamąjį dydį (Formula Is), pasirenkame loginį santykį (daugiau, maţiau, tarp, lygu ir t .t.) bei ribines reikšmes. Tada mygtuku Format išsikviečiame formatavimo langą ir nustatome norimą formatą, kuris galios tik, nurodytos sąlygos reikalavimus atitinkantiems skaičiams.
Dažniausiai naudojamus skaičių formatus galima pasirinkti ir šiais formatavimo juostos mygtukais .1.4 Skaičiai ir datos

Atliekant ekonominius bei finansinius skaičiavimus, labai dažnai naudojamos datos, skaičiuojamos laiko trukmės. Pavyzdžiui, palūkanos už padėtą indėlį skaičiuojamos už laikotarpį nuo padėjimo datos iki jo atsiėmimo datos. Laiko trukmės skaičiavimai reikalingi apskaičiuojant darbo uţmokestį, įvairius mokesčius bei kitus finansinius veiklos rodiklius. Tam skaičiuoklėse yra numatytos įvairios manipuliavimo laiko duomenimis priemonės. Pirmiausia pasiaiškinkime, kaip kompiuteryje koduojami laiko duomenys.
Įprastiniame dokumente užfiksuoti datą reikia trijų skaičių, išreiškiančių metus, mėnesį ir dieną, o jei norėsime uţrašyti laiko momentą sekundės tikslumu, reikės dar trijų skaičių, taigi, iš viso jau šešių. Norėdami apskaičiuoti kokio nors laikotarpio trukmę, turėtume atlikti veiksmus su 12 skaičių, priklausančių skirtingoms aibėms (metai, mėnesiai, dienos, valandos ir t. t.).

Kompiuterinėse programose, rašančiose datas, tarp jų ir skaičiuoklėse, elgiamasi kitaip… Skaityti toliau »

Rodyk draugams

MICROSOFT EXCEL 2007 PAGRINDAI (1dalis)

2011-10-22 parašė inzinierius

Metodinė medžiaga Informacinių technologijų pratyboms ir savarankiškiems darbams atlikti

Įkeliu Mixrosoft Exel skaičiuoklės pradžiamokslį, kuris jums bus naudingas ruošiant 2 laboratorinį darbą.

1. DARBO SU SKAIČIUOKLĖMIS PRADMENYS

Pagrindiniai darbo su šiuo metu populiariausiomis skaičiuoklėmis - Microsoft Office sudėtyje esančiu Excel ar OpenOffice programa Calc principai yra panašūs, skiriasi tik konkrečių veiksmų atlikimo būdai bei priemonės.
Šiame straipsnyje aptarsime darbą su konkrečia skaičiuokle, t. y. Microsoft Excel.

1.1 Elektroninės skaičiuoklės darbo aplinka

Skaičiuoklė MS Excel yra skirta duomenų lentelėms kurti, saugoti, apdoroti. Jose galima atlikti įvairiau- sius skaičiavimus, analizuoti duomenis, kurti diagramas, spausdinti profesionaliai parengtas ataskaitas, iliust- ruotas lentelėmis, diagramomis, kitais grafiniais objektais.
Duomenims įvesti yra skirta darbo knyga (Workbook) su pradiniu jos pavadinimu Book1. Paprastai kiek- viena nauja darbo knyga atveriama su trimis darbo lapais (Worksheet), kurių pavadinimai matomi darbo kny-
gos apačioje.
Excel sukurtas lenteles saugo *.xlsx rinkmenose (failuose), kurios vadinamos knygomis. Vienu metu ga- lima dirbti su keliomis knygomis. Programos lange jas patogu išdėstyti meniu komanda
View->Windows->Arrange All….
Kiekviename darbo lape gali būti iki 16 384 stulpelių (Column) ir iki 1 048 576 eilučių (Row). Kiekvieno
stulpelio ir eilutės susikirtime yra langeliai (Cells). Kiekvieno stulpelio viršuje - stulpelio antraštė (pavadini-
mas), kuri ţymima raidėmis nuo A iki IV (A, B, …, Z; AA, AB, …, AZ; IA, …, IV). Kiekvienos eilutės kairė- je pusėje - eilutės antraštė (numeris), kurią ţymi skaičiai nuo 1 iki 1 048 576.
Pagrindinis darbo lapo elementas yra langelis, kuris turi savo adresą (koordinates). Langelio adresas nusakomos įvardijant stulpelio ir eilutės antraštes, pvz.: A1, B3 ir t. t. Šie adresai gali būti santykiniai, absoliutieji ir mišrieji, plačiau apie juos rasite 2.3 poskyryje Langelių adresų nurodymo būdai.
Paleidus skaičiuoklės programą, atidaromas 1.1 pav. parodytas jos langas:

Microsoft Exel Darbo Langas

pav1.1

Visus duomenų tvarkymo skaičiuoklės lape veiksmus galime atlikti naudodami atitinkamų įrankių juostų mygtukus. Reikalingas įrankių juostas iškviečiame bakstelėję jos ąselę (pavadinimą). Greitai parinkti norimą veiksmą galima ir per kontekstinį meniu, kurį iškviečiame dešiniuoju pelės mygtuku, pažymėję prieš tai reikalingą objektą. Kontekstinį meniu visada sudaro galimų toje situacijoje atlikti veiksmų pažymėtam objektui, sąrašas.

1.2 Duomenų įvestis, jų tipai ir formatai

Rekomenduojame darbą skaičiuoklėse pradėti nuo įrašomų duomenų formato nustatymo. Į skaičiuoklės langelį galima įrašyti dviejų tipų duomenis: konstantas ir formules. Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Rašinys-kalba “Building materials in Sweden and Latvia”. Lietuvių ir anglų kalba

2011-10-20 parašė inzinierius

Pirmame kurse, spalio mėnesį, VGTU statybos inžineriją studijuojantiems studentams 2011 metais teko atsiskaityti angliško teksto vertimą į lietuvių kalbą. Pateikiu teksto ir jo vertimo pavyzdį.

Anglų kalba

In Sweden, the most characteristic building material is wood. Timber-framed buildings are no longer very common, but wood is very frequently used for interiors, roofs, doors and windows. Linseed-oil is now very popular. Water based paint is also used a great deal indoors. Mineral paint is also common. Bricks are the usual material for facades and load-bearing walls. The most common insulation material is mineral wool, but cellulose is also regularly used. Indoor drains are usually made of PP. Asbestos and products containing high levels of formaldehyde are no longer used.
In Latvia, there are many single-family dwellings in urban areas, which are usually made of wood, bricks and concrete. Apartments are made of prefabricated concrete slabs or bricks. Wood, used in Latvia, is almost always European, and mineral wool is the most commonly used insulation material. Also, considerable use is made of traditional building materials which cause little pollution.

Lietuvių kalba

Švedijoje, pati būdingiausia statybinė medžiaga yra mediena. Medinių karkasų pastatai nebėra labai dažni, bet mediena dažnai naudojama interjerui, stogams, durims bei langams. Sėmenų aliejus dabar labai populiarus. Vandens pagrindu pagaminti dažai taip pat dažnai naudojami patalpose. Mineraliniai dažai irgi dažnai naudojami. Plytos yra įprasta medžiaga fasadams ir atraminėms sienoms. Dažniausia izoliacijos medžiaga - mineralinė vata, bet celiuliozė taip pat reguliariai naudojama. Vidiniai ortakiai paprastai yra gaminami iš polipireno. Asbestas, ir gaminiai turintys daug formaldehido nebenaudojami.
Latvijoje gausu būstų, skirtų gyventi vienai šeimai, gyvenamuosiuose rajonuose, kurie įprastai yra pastatyti iš medienos, plytų ir betono. Daugiabučiai statomi iš surenkamų betoninių plokščių ar plytų. Mediena, naudojama Latvijoje, beveik visada europietiška, ir mineralinė vata yra dažniausiai naudojama izoliacinė medžiaga. Taip pat, pasiektas didelis tradicinių statybinių medžiagų, kurios kelia mažai taršos, vartojimas.

Rodyk draugams

Kalba: Innovative building materials

2011-10-04 parašė inzinierius

Pirmame kurse studijuojant anglų kalbą, gali tekti pasiruošti kalbai tam tikra tema. Jei tema “Building materials”, kalba turėtų būti panaši į šią:

The topic of my speech is „Innovative building materials”. As future engineers whe have to know a lot about it, because, probably this information will be useful in our future lives.
There are a lot of different innovative building materials used world wide.( Some of them are used to reduce cost of building, while the others are useful in improving comforts of buildings. ) These materials are basically made of recycled and low cost components and in future will probably change ordinary materials for all the time. Results have shown that the use of these building materials can effectively reduce not only construction costs, but living expenses too, while improving thermal comfort conditions in domestic buildings. Innovative building materials can also be applied to promote beneficial multiple effects in our country, and if they are applied at massive levels, they can even contribute to reduce the problems of housing for poor people and young familes.
Unfortunately, all of these materials can not be described in such a short time, but I will talk about some of them.
One of the best innovative building materials is fly ash cement . It consists of a small proportion of fly ash, instead of the usual components present in it. The use of it not only reduces the cost of cement but also reduces the effect of pollution by removing the concentration of carbon di oxide from air.
Another innovative building material is biodegradable plastic. Biodegradation of plastics can be achieved by changing its molecular sructure. In this way plastic gets less harmful to the enviroment. However, it can only be used for inside constructions and it is more expensive than ordinary plastic.

One more interesting material is called „smart glass”. Windows made of it cut the glare when the sun is too intense and stop 98% of radiation from entering your home.

To sum up, I would like to say that using innovative building materials is important, in order to make buildings (we live and work in) safer, more convenient and cheaper to build.

Rodyk draugams

Legali Autocad programa studentams nemokamai

2011-10-02 parašė inzinierius

Studijuojantiems statybos inžineriją, kaip ir daug kitų inžinerinių specialybių, reikalinga braižybos programa Autocad. Deja, mokama šios programos versija kainuoja maždaug trylika tūkstančių litų, tačiau studentai gali legaliai parsisiųsti Autocad programą iš kūrėjų svetainės ir naudotis ja visus metus.

Norint parsisiųsti Autocad, privalėsite užsiregistruoti programos gamintojų svetainėje, naudodami savo mokslo įstaigos elektroniniu paštu. Jei studijuojate VGTU, pašto dėžutė jums yra automatiškai sukuriama. Prisijungti prie savo paskyros galite nuėję adresu mano.vgtu.lt ir paspaudę “Mano el. paštas”.

Norėdami  Atsisiųsti Autocad :

  • eikite adresu http://usa.autodesk.com/autocad-architecture/trial/
  • Užpildykite anketą, nepamiršdami pažymėti jog esate studentas (”I am a student”), bei nurodydami savo VGTU elektroninio pašto adresą (ten bus atsiųstas aktyvacijos kodas).
  • Parsisiųskite Autocad.

Belieka tik suinstaliuoti programą ir aktyvuoti ją jums suteiktu Autocad aktyvacijos kodu.

Rodyk draugams

VGTU Statybos inžinerijos pirmo kurso pirmo semestro mokomieji dalykai

2011-10-02 parašė inzinierius

Visą studijų programą sudaro keturios dalys: paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai bei praktikos darbai. (Penktoji dalis - savarankiškos studijos). Apie praktiką nieko pasakyti dar negaliu, nes praktikos darbų dar neturėjau, tačiau ateityje būtinai papildysiu šį pranešimą. Dabar norėčiau supažindinti jus su pirmojo kurso mokomaisiais dalykais.

Vos įstoję studentai suskirstomi į grupes. Statybos inžineriją studijuojantys studentai skirstomi į grupes kurių kodiniai pavadinimai prasideda “Sf” (”Statybos fakultetas” trumpinys). Antroji grupės kodinio pavadinimo dalis - metų kuriais įstojote paskutiniai du skaitmenys (pavyzdžiui aš įstojau 2011 metais todėl į mano grupės kodinį pavadinimą įeina skaitmenys “11″. Po šių skaitmenų seka pasvirasis brūkšnys “/”. Galiausiai - jūsų grupės numeris. Statybos inžinerijos studentų Vilniaus Gedimino Technikos Universitete dažniausiai būna 5 grupės. Pilno grupės kodo pavyzdys - “Sf-10/3″.

Pagal grupės kodą, savo paskaitų tvarkaraščius studentai gali pamatyti Medeine.vgtu.lt puslapyje, paspaudę skiltį “Studentams”, tada “Paskaitų tvarkaraščiai” ir įvedę savo grupės kodą.

  • Bendroji inžinerinė grafika. Šis mokomasis dalykas suskirstytas į tris atskiras dalis: paskaitas, pratybas ir laboratorinius darbus. Per paskaitas išgirsite daug naudingos informacijos, kaip naudotis braižymo bei projektavimo programomis. Pirmame kurse dirbsite su braižymo programa “AutoCad”. Laboratoriniai darbai vyks kas antrą savaitę. Jų tikslas bus išmokti pritaikyti per bendrosios inžinerinės grafikos paskaitas išgirstas žinias, kitaip sakant - išmokti dirbti su kompiuterinėmis programomis, kurios reikalingos statybos inžinieriui braižymui ir projektavimui. Taip pat per laboratorinius darbus, jums bus užduodami namų darbai, kuriuos turėsite įvykdyti savarankiškai. Pratybos skirtos išmokyti studentus braižyti brėžinius ranka. Nors šiais laikais dauguma brėžinių atliekami kompiuteriu, tačiau ruošiant eskizus, vis dar reikalingi rankos įgūdžiai. Jei mokykloje lankėte braižybos pamokas ar papildomus braižybos užsiėmimus, jums tai tikrai išeis į naudą, tačiau jeigu ir ne - nenusiminkite, nes dėstoma bus nuo pačių pagrindų.
  • Matematika. Matematika šioje studijų programoje labai svarbi. Be to universitetiniame kurse matematika neturi daug bendro su mokyklinio lygio matematika, kadangi dėstomi visiškai nauji dalykai, kaip matricos, determinantai, nauji vektorių sprendimo būdai ir panašūs dalykai. Jeigu mokykloje matematika sekėsi nekaip, universitete turėsite galimybę pradėti viską iš pradžių. Per matematikos paskaitas dėstoma teorija su uždavinių sprendimo pavyzdžiais, o pratybose dirbsite mažoje auditorijoje, kaip mokyklos laikais klasėje, ir po vieną eisite nagrinėti uždavinių prie lentos.
  • Anglų kalba. Šis dalykas jauniesiems statybos inžinieriams neturėtų kelti siaubo, kadangi sunkiau nei vidurinėje mokykloje tikrai nebus. Visgi teks mokytis daugybę statybinių terminų. Ypatingai turtingos kalbos jūsų niekas nereikalaus. Tikslas, paruošti jus susikalbėti užsienio kalba darbo tikslais. Anglų kalbos bus tik pratybos, taigi dirbsite mažomis grupelėmis mažose auditorijose. Apytiksliai po 12-13 žmonių. (Kiekviena grupė perskeliama į dvi dalis).
  • Chemija. Nors bus dėstoma tik pirmą semestrą pirmame kurse, daugeliui studentų sukelia sunkumų. Jei gerai mokėtės chemiją mokykloje, galite ploti rankomis, nes tos žinios jums labai pravers. Jei nelankėte chemijos 11-12 klasėse, teks lankyti išlyginamąsias studijas šeštadieniais. Patariu nepraleisti nei vienos paskaitos, o laboratorinių darbų ir pratybų lankymas privalomas, kadangi per chemijos pratybas, mokomasi spręsti uždavinius, o per laboratorinius darbus atliekami bandymai ir atsiskaitymai. Viską ko neatsiskaitysite laiku vis tiek atsiskaityti turėsite ir dar teks užtai sumokėti 40 litų. Beje jei susirinksite kelias tokias skolas, tai jums gali tapti nepakeliama našta.
  • Informacinės technologijos. Informacinių technologijų paskaitos asmeniškai man gal nuobodžios. Daug studentų nusprendžia tiesiog nelankyti. Paskaitų metu rodomos skaidrės įvairiomis temomis ir komentuojamos. Informatikos egzamino dar nelaikiau, tačiau teko girdėti, kad užduotys būna panašios kaip mokykloje, 12 klasėje laikomą, kompiuterinio raštingumo testą.  Informatikos laboratorinių darbų metu pirmame kurse dirbsite su “Microsoft Word” bei “Microsoft Exel” programomis, taip pat kursite svetaines ir darysite panašias užduotis. Už visa tai turėsite atsiskaityti nurodytomis datomis, o darbų vertinimai bus kaupiami ir pridedami prie informacinių technologijų egzamino vertinimo.
  • Europos studijų įvadas ir Filosofija. Šie du dalykai yra pasirenkamieji, tai yra, turėsite išsirinkti vieną iš jų. Greičiausiai ir Europos studijų įvadą ir Filosofiją dėstys tas pats dėstytojas, bet vis tiek patarčiau rinktis Europos studijų įvadą, dėl tos priežasties jog filosofijos namų darbai gali tapti didele našta (filosofinių knygų skaitymas ir panašiai).
  • Inžinerinė geologija ir praktika. Turėsite paskaitas ir laboratorinius darbus. Per paskaitas išgirsite daug sausos teorijos. Vargu ar daug kam ši paskaita bus įdomi. Geologijos laboratoriniai darbai gerokai įdomesni. Būsite supažindinami su įvairiomis uolienomis ir mineralais, jų savybėmis, kietumo skale ir panašiai. Taip pat kiekviena kas antrą savaitę vykstantį užsiėmimą privalėsite atsiskaityti už praėjusio užsiėmimo medžiagą (jums bus duodami keli skirtingi mineralai, kuriuos turėsite atpažinti, galbūt bus užduotas papildomas klausimas).

Kol kas tiek. Patarimas jums - vieną kitą paskaitą praleisti ne nusikaltimas, tačiau pratybas, o ypatingai laboratorinius darbus lankykite ir nepraleidinėkite. Dėl papildomos informacijos kreipkitės komentaruose, ar elektroninio pašto adresu “vgtu.statybos.inzinerija@gmail.com“.

Rodyk draugams

Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto bendrabučiai ir sporto salė

2011-09-19 parašė inzinierius

Sveiki draugai.

Sakoma “koks gi tu studentas jei negyveni ar nesi gyvenęs bendrabutyje?”. Na dėl to būtų galima ir pasiginčyti, bet gyvenimas “barake” neabejotinai ugdo kai kuriuos sugebėjimus, kaip bendravimo, kartais - pakovojimo už save, nes ne visiems pasiseka su aukšto kaimynais ar kambariokais.

Pats gyvenu trečiajame VGTU bendrabutyje. Beveik visi 3 bendrabučio gyventojai - Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto - statybos fakulteto studentai, taigi, jeigu įstosite į VGTU statybos inžineriją ir gausite vietą bendrabutyje, greičiausiai taip pat būsite paskirtas gyventi bendrabutyje nr.3.

Prieš atvykdamas studijuoti į Vilnių, prisiklausiau visokiausių kalbų. Dauguma sakė, jog “Saulėtekio” bendrabučiai siaubingi. Dabar drąsiai galiu pasakyti jog bent jau trečiasis VGTU bendrabutis toks nėra. Tiesa yra apleistų kambarių, bet gavę tokį, galite drąsiai rašyti prašymą dėl kambario pakeitimo. Žinoma, bus ir tokių metų, kai Saulėtekio bendrabučiai bus sausakimši, kaip jau yra buvę anksčiau, ir reikės džiaugtis gavus bet kokį kambarį, tačiau nenusiminkite. Juk jūs “statybininkai”. Tereikia šluotos, kibiro dažų, galbūt tapetų ir kibkite į darbą…

Daug ką gąsdina bendri tualetai ir dušai. Patikėkit manimi, studentai tvarkos palaikyti nesistengia, bet kasdien valytoja išvalo ir išdezinfekuoja kiekvieno aukšto tualetus, dušo kabinas bei virtuves ir koridorius, taigi šiuo klausimu galit būti ramūs. O eilių prie dušų beveik niekada nebūna, kadangi skirtingų grupių ir kursų studentų užimtumas ir darbotvarkės nevienodos. (Tas pats galioja ir liftams, kuriais Vilniaus Gedimino technikos Universitetas, bei trečiasis VGTU bendrabutis gali didžiuotis. Trečiajame bendrabutyje jų yra 2. Abu gali kelti po 1000 kilogramų (ne daugiau 13 žmonių). Tiesa, jei gyvensite viršutiniuose aukštuose, šiek tiek užtrunka kol liftas pakyla tarkim iš pirmo į viršutinį 16 aukštą.

Kiekvienas aukštas turi po 12 kambarių. 6 vienoje pusėje, 6 kitoje. Aukšto viduryje išsidėstę dušai ir tualetai, kurių yra po 2 kiekviename aukšte, bei bendra aukšto virtuvė. Bendrabučių virtuvėse eilėje stovėti taip pat tenka retai, nes retas kuris studentas yra dar ir kulinaras, todėl stengiasi valgyti tai kas greitai pagaminama: sumuštinius ir panašiai…

Vakarėliai čia, dažnas įvykis, todėl liūdėti neteks, o budėtojai sukalbami. Tačiau, jei tai trukdys mokslams, turėkite, kad VGTU biblioteka mokslams puikiai tinkama. Taip pat esu girdėjęs, jog įmanoma gauti raktą nuo laisvo kambario, jei toks yra, kur galima ramiai mokytis tyloje ir ramybėje.

Neišvengiamas dalykas fuxui (pirmakursiui) bendrabutyje - aukšto krikštynos. O jei ir išsisukstite nuo jų - amžiams liksite apkalbų objektu, tad geriau būkite drąsūs ir nevenkite jų. Tiesa, teks ištverti daug išbandymų, kurie gali būti stipriai šlykštūs, bet po daug metų prisiminsite tai su šypsena veide.

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas garsėja gerais sportininkais; būtent krepšininkais ir tinklinio žaidėjais, taigi dar vienas svarbus dalykas VGTU studentui…

Sporto salė ir stadionas

Saulėtekio stadionas

Apie stadioną neturiu daug ką pasakyti. Bėgimo takeliai užtektinai geri. Skersiniai deja netobuli, bet jei netrukdo šioks toks judėjimas iš pat žemės, kitų minusų nėra.

Sporto salė - platesnė tema. Nuo 2011 įsigaliojo tvarka, jog pirmakursiams nebeprivaloma kūno kultūra, tačiau aktyviai sportuoti patariu. Šiokios tokios sąlygos tam sukurtos. Galite savanoriškai užsirašyti į 12 skirtingų sporto šakų; nuo krepšinio ir futbolo iki dziudo ir savigynos pamokų. Krepšinio salė tikrai gera, o štai treniruoklių salytė daugeliui gero įspūdžio nepalieka. Asmeniškai man jos pilnai užtenka. Yra visi reikalingi treniruokliai treniruoti visoms raumenų grupėms. Deja, ji nepritaikyta didelėms žmonių grupėms treniruotis joje vienu metu.

Užsiėmimus “legaliai” leidžiama lankyti 2 kartus per savaitę. Esu girdėjęs frazę, jog tokia tvarka yra tam kad nepamirštumėme mokytis (,o kaip vienas treneris yra pasakęs.. ir pas merginas nueiti). Tačiau pas merginas vakare nueiti dieninis sportas tikrai netrukdo, taigi galite mėginti tartis ir dėl dažnesnių užsiėmimų. Nuo 3 bendrabučio iki salės ir stadiono žinant trumpiausius kelius, kažkur 7-10 minučių kelio.

Jei kyla klausimų, ar norit kažką pridurti, nesikuklinkite. :)

Rodyk draugams